Kontakt i rejestracja

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczucinie
ul. Piłsudskiego 15, 33-230 Szczucin

Dyrektor GZOZ

mgr Aneta Krawczyk

p.o. Zastepcy Dyrektora ds. medycznych

lek. Radosław Kłaczyński

Adres e-mail:

- gzozszczucin@gmail.com

Czynny:

- od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1800

Rejestracja pacjentów odbywa się na miejscu osobiście lub przez osoby trzecie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 - 1800.
Telefonicznie pod numerem:
 • 14 643 62 36
 • 14 643 61 95
 • 697 828 934
 • 697 093 321 (sieć Plus)
Mailowo: gzozszczucin@gmail.com

Teleporady lekarza POZ
t
el. 14 643 62 36
Piątki w godz. od 11 do 13
 • Rejestracja - 105
 • Fizjoterapia - 115
 • Poradnia ginekologiczna - 111
 • Pielęgniarki POZ - 117
 • Analityka - 110
 • Gabinet zabiegowy - 107
 • Administracja - 125
 • Dyrektor GZOZ - 123

tel. 14 643 12 80
Słupiec 320, 33-230 Szczucin

Czynny:

- od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1530

tel. 14 643 18 33
Brzezówka 155, 33-230 Szczucin

Czynny:

- od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1530

Dyżur Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej pełni Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. 14 642 28 31

PRZYDATNE - Dokumenty, linki i informacje

Infolinia NFZ

 • Godziny: 800-1600
 • tel. 800 392 976
 • tel. 22 572 60 42
 • e-mail: infolinia@nfz.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

 • ul. Młynarska 46
 • 01-171 Warszawa

O GZOZ

W wyniku wprowadzenia ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o zakładach opieki zdrowotnej każda gmina miała obowiązek utworzenia placówki, która zapewniałaby opiekę medyczną oraz byłaby odpowiedzialna za bezpieczeństwo medyczne danego regionu.

Na mocy uchwały Rady Gminy w Szczucinie w dniu 25 czerwca 1999 roku powstał Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczucinie wraz z placówkami w Słupcu i Brzezówce.

GZOZ Szczucin jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, posiada osobowość prawną oraz podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i publicznego rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego. Fundusz założycielski Zakładu stanowi wartość przekazanego mienia ruchomego i prawo do użytkowania mienia nieruchomego, a właściwy nadzór sprawuje Rada Miasta i Gminy Szczucin. Ustrój Zakładu oraz inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania określa Statut uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Szczucin.

GZOZ udziela świadczeń zdrowotnych, których zakres ustalają ustawy, Statut GZOZ i aktualny wpis do rejestru Wojewody. W szczególności są to świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, profilaktyki i promocji zdrowia, rehabilitacji leczniczej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz innych pozapodstawowych świadczeń zdrowotnych lub medyczno-społecznych.

Ciekawe artykuły

Dyrektorzy GZOZ

 Dyrektor Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie

Dyrektor Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie

mgr Aneta Krawczyk

 p.o. Zastępcy Dyrektora ds. medycznych

p.o. Zastępcy Dyrektora ds. medycznych

lek. Radosław Kłaczyński