Wszystkie aktualności

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie

otrzymujących nieodpłatne świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

Zgodnie z art. 13 ust. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informujemy, że:

I.                    Administrator danych osobowych

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczucinie, ul. Piłsudskiego 15, 33-230 Szczucin (dalej GZOZ) jest Administratorem Pana(i) danych osobowych.

II.                  Inspektor Ochrony Danych

Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych - Krzysztofa Gwizda, z którym może się Pan(i) skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych za pośrednictwem e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; pod numerem telefonu 530 443 903; lub pisemnie na adres wskazany w pkt I.

III.                Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pana(i) danych. Jako administrator GZOZ będzie przetwarzać Pana(i) dane:

1.       w celu udzielania Panu(i) świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie obowiązku z art. 15 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

2.       w celu przekazania Pana(i) danych do Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie obowiązku z art. 188 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3.       w celu gromadzenia Pana(i) danych osobowych na podstawie obowiązku wynikającego z art. 189 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4.       w celu gromadzenia Pana(i) danych osobowych w bazie danych systemu informacji na podstawie obowiązku wynikającego z art. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1845 z późn. zm.), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

5.       ponieważ jest to niezbędne do ochrony Pana(i) żywotnych interesów w postaci prawa do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, prawa do informacji o swoim stanie zdrowia, prawa do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, prawa do dostępu do dokumentacji medycznej (art. 6, 9, 15, 23, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO);

6.       w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu GZOZ zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

7.       w celu komunikowania drogą telefoniczną, korespondencyjną lub drogą elektroniczną informacji związanych z udzielanymi przez GZOZ świadczeniami zdrowotnymi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO);

IV.                Podstawa przetwarzania danych wrażliwych

Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia, pod warunkiem, że przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego.

V.                  Okres przechowywania danych

1.       Pani(a) dane osobowe wynikające z udzielania świadczeń opieki zdrowotnej będą przetwarzane przez okres zgodny z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.), określający okres archiwizacji dokumentacji medycznej tj.:

co do zasady przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

2) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

3) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

3) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

4) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

VI.                Odbiorcy danych

W razie zaistnienia takiej konieczności, do Pana(i) danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy GZOZ (podmioty przetwarzające), np. laboratoria analityczne, inne przychodnie, szpitale i gabinety lekarskie, firmy prawnicze, informatyczne, przedstawiciele firm ubezpieczeniowych, specjalista ds. BHP ale wyłącznie w czasie i w zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wykonania przez te podmioty powierzonych im zadań.

VII.              Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu(i):

a)       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)      prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)      prawo do przenoszenia danych;

f)       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII.            Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 189 ust. 2 ustawy o o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.) i stanowi warunek udzielenia świadczenia.

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczucinie uprzejmie informuje, że od dnia 2 kwietnia 2018 roku rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub telefonicznie z podaniem godziny wizyty u lekarza.

Pozwoli to zaoszczędzić Państwa czas oczekiwania na poradę lekarska.

W przypadku rezygnacji z wizyty w danym dniu prosimy o poinformowanie o tym rejestracji.

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie serdecznie zaprasza byłych pracowników zakładu przetwórstwa azbestu do wzięcia udziału w programie badań profilaktycznych AMIANTUS i skorzystania z bezpłatnych badań w okresie od stycznia do listopada 2018 r.

Realizacja programu i systematyczny monitoring wykonywanych zdjęć RTG klatki piersiowej oraz innych badań lekarskich umożliwia ocenę progresji zmian w układzie oddechowym osób narażonych na pył azbestowy w przeszłości.

Szczegółowe informacje udzielane są od poniedziałku do piątku pod numerami telefonu:
0 12 424 20 22
0 12 421 02 92

http://www.imp.lodz.pl/index.php?p=/home_pl/o_instytucie/pr_prof/amiantus/o_programie/

https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/bezpieczenstwo-gospodarcze/usuwanie-azbestu/program-oczyszczania-kraju-z-azbestu/