Deklaracja dostępności

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczucinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej GZOZ w Szczucinie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Strona zawiera dokumenty PDF, które nie zostały przystosowane do zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych, dokumenty utworzone poprzez skan dokumentu papierowego)

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona wyposażona jest w mechanizm ułatwiający przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, który umożliwia:

  • zmianę rozmiaru czcionki oraz odstępów w tekście;
  • zmianę kontrastu;
  • podświetlenie linków;
  • zmianę rozmiaru kursora;
  • włączenie mechanizmu czytającego treść artykułów.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dawid Sznajder, adres poczty elektronicznej gzozszczucin@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 14 643 61 95. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Zdrowia w Szczucinie
ul. Piłsudskiego 15, 33-230 Szczucin

Od strony parkingu znajduje się wejście do windy. Wejście to posiada podjazd i dostosowane jest do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na parkingu wyznaczone jest miejsce dla osób niepełnosprawnych. W budynku są sanitariaty dostępne dla osób niepełnosprawnych. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.


Ośrodek Zdrowia w Słupcu
Słupiec 320, 33-230 Szczucin

Przy głównym wejściu znajduje się podnośnik windowy. Wejście to posiada podjazd i dostosowane jest do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na parkingu wyznaczone jest miejsce dla osób niepełnosprawnych. W budynku są sanitariaty dostępne dla osób niepełnosprawnych. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.


Ośrodek Zdrowia w Brzezówce
Brzezówka 155, 33-230 Szczucin

Przy głównym wejściu znajduje się podnośnik windowy. Wejście to posiada podjazd i dostosowane jest do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na parkingu wyznaczone jest miejsce dla osób niepełnosprawnych. W budynku są sanitariaty dostępne dla osób niepełnosprawnych. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.