O nas

W wyniku wprowadzenia ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o zakładach opieki zdrowotnej każda gmina miała obowiązek utworzenia placówki, która zapewniałaby opiekę medyczną oraz byłaby odpowiedzialna za bezpieczeństwo medyczne danego regionu.

Na mocy uchwały Rady Gminy w Szczucinie w dniu 25 czerwca 1999 roku powstał Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczucinie wraz z placówkami w Słupcu i Brzezówce.

GZOZ Szczucin jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, posiada osobowość prawną oraz podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i publicznego rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego. Fundusz założycielski Zakładu stanowi wartość przekazanego mienia ruchomego i prawo do użytkowania mienia nieruchomego, a właściwy nadzór sprawuje Rada Miasta i Gminy Szczucin. Ustrój Zakładu oraz inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania określa Statut uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Szczucin.

GZOZ udziela świadczeń zdrowotnych, których zakres ustalają ustawy, Statut GZOZ i aktualny wpis do rejestru Wojewody. W szczególności są to świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, profilaktyki i promocji zdrowia, rehabilitacji leczniczej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz innych pozapodstawowych świadczeń zdrowotnych lub medyczno-społecznych.

Dyrektor
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie

mgr

Aneta Krawczyk

p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. medycznych

lek.

Ewelina Cieśla